Geen headerafbeelding Driehoek

Subsidie

Met ingang van 19 juli 2021 is de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking getreden, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. 

Verantwoording Subsidie Brancheopleidingen

De aanvrager dient voor de verantwoording een rapportage in te sturen waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, en daarnaast is voldaan aan de verplichtingen (zie ook hieronder) die verbonden zijn aan de subsidie.

Het is belangrijk dat de aanvrager in ieder geval de volgende punten opneemt in de rapportage:

 • in hoeverre de 10 studenten toegang hebben verkregen tot het voor de
  brancheopleiding benodigde lesmateriaal en examinering uiterlijk op (datum afhankelijk van de verleningsbeschikking);
 • in hoeverre de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn afgerond
  uiterlijk op (datum afhankelijk van de verleningsbeschikking); 
 • de deelnemende zorgaanbieders.

De rapportage is verder vrij van vorm, dus de aanvrager mag zelf beslissen in wat voor format hij/zij dit maakt. Er is dus geen speciaal formulier.

Op de subsidie is o.a. de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing (wetten.nl - Regeling - Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS - BWBR0037603 (overheid.nl)) Er zou dus ook naar deze website verwezen kunnen worden omdat hier punten in staan die belangrijk / noodzakelijk zijn voor de verantwoording. Met andere woorden, het is belangrijk dat de aanvrager de verleningsbeschikking goed leest.

Vragen m.b.t. de verantwoording? Neem contact op met: Luca van Werd.

De rapportage moet door de handelingsbevoegde (aanvrager) worden ingediend.

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er zijn drie type aanvragen mogelijk:

 1. Een zorgaanbieder kan voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10 subsidie aanvragen.
 2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aan.
 3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kan voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

U kunt voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

De academie

 • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
 • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
 • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok